قوانین و مقررات


قوانین و مقررات فروش اینترنتی محصولات و شرایط بازگشت محصول و استرداد وجه کاربران با توجه به قوانین و مقررات کشوری و سیاسن های راهبردی مالکان و مدیران سایت در این بخش ثبت و به اطلاع کربران خواهد رسید . 


Slide